Budżet szkoły

Budżet Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego na rok 2018 wynosi: 

Plan wydatków wynosi 5.669.009,00 zł

Plan dochodów wynosi 18.500,00 zł

Plan wydatków na rok 2018 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXVI.342.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zawiera m.in.:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników,

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne,

-składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy,

-wpłaty na PEFRON,

-wynagrodzenia bezosobowe,

-zakup materiałów i wyposażenia,

-zakup środków dydaktycznych i książek,

-zakup energii,

-zakup usług remontowych,

-zakup usług zdrowotnych,

-zakup usług pozostałych,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

-podróże służbowe krajowe,

-różne opłaty i składki,

-odpisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-podatek od nieruchomości,

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

-stypendia dla uczniów,

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan dochodów na rok 2018 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXVI.342.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zawiera m.in.:

-wpływy z pozostałych odsetek,

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 20:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Solecka
Ilość wyświetleń: 272
29 maja 2018 20:20 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 20:24 (Danuta Solecka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany