Zakres działalności

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej    podstawie przy współpracy z rodzicami poprzez:

 1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

 2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 4) umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych   cywilizacji oraz rozwój zdolności i zainteresowań;

 5) wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

 6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.

2. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej, w oparciu o podstawę programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

3. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

 1) Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak:

     a)  zajęcia logopedyczne (po dokonaniu diagnozy osoby upoważnionej do jej wydania),

     b)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

    c)  opieka psychologiczna,

    d)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

    e)  i inne zalecone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

 5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów takie jak:

    a) koła zainteresowań,

    b) wycieczki szkolne,

   c)  imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne,

   d)  konkursy i zawody,

   e)  zajęcia w ramach szkolnego klubu sportowego;

 6)  gimnastyka korekcyjna (po wskazaniu lekarza);

4. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie organizowane w trybie określonym w odrębnych przepisach na prośbę rodziców.

Podstawą działalności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim są:

  • Statut szkoły
  • Arkusz Organizacyjny
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin Rady Rodziców

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 19:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Solecka
Ilość wyświetleń: 225
25 maja 2018 20:23 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 20:16 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 20:01 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany